RODO

Obowiązek informacyjny

F P H U „Krupińscy II” Sp.J. zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuje, iż: administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa “Krupińscy II” Spółka Jawna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy ul. Florowskiej 2B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000103899.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

a. w związku z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych w jednym bądź większej ilości celi; (art. 6 ust. 1 lit.a RODO)

b. w związku z zawartą przez strony umową (celem jej wykonania) lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);

c. w przypadku gdy jest to niezbędne do ochrony Państwa żywotnych interesów lub

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizowania celu w jakim dane te zostały zebrane i przetworzone lub do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Po upływie wskazanego wyżej okresu wszelkie nośniki zawierające Państwa dane osobowe zostaną zniszczone z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa.
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do UODO, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
Maja Państwo prawo wniesienia skargi do UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
W przypadku zawierania umowy podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.